Yazım Kuralları

GENÇ SPOR AKADEMİ DERGİSİ (GSAD)

MAKALE YAZIM KURALLARI

 Çalışma sisteme yüklenirken aşağıdaki dosyaların yüklenmesi gerekmektedir.

Sayfa düzeni

Sayfa kenar boşlukları her yönden (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olmalıdır. Bölümler arasında veya paragraflardan sonra tek satır aralığı boşluk verilmelidir.

Makale başlığı

Çalışmanın başlığı büyük harflerle ortalı olarak 12 Calibri karakterinde koyu olmalıdır.

Özet ve Abstract: Calibri, 10 Punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır. 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde tek paragraf olmalıdır.  Giriş, amaç, araştırma grubu, veri toplama araç ve yöntemi, analiz, bulgu ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir.

** İngilizce özet Türkçe özetin altına eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Alfabetik sıralı, kelimeler arası virgülle ayrılmış olmalı, en az 3 en fazla 5 kelime. Calibri, 10 Punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır

 

Makale metni şu bölümlerden oluşur:

Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar

GİRİŞ

Çalışmanın konusu, gerekçeleri ile birlikte problem ve araştırmanın kuramsal ya da kavramsal çerçevesi ortaya konulmalıdır, temel kaynaklara ilişkin değerlendirme yapılmalı. Giriş bölümünün son paragrafında çalışmanın amacı, özgün değeri belirtilmeli. Giriş bölümünde tanımlar, kısaltmalar, varsayımlar ve sınırlılıklar, eğer varsa, bu bölümde gerekçeleri ile birlikte sunulmalıdır.

Makale metni; Calibri 12 punto, ilk satır 1 cm içerden, satır aralığı 1,5 satır aralığı olmalı. Sayfa kenar boşlukları her yönden (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olmalı. Bölümler arasında veya paragraflardan sonra 6nk boşluk eklenmelidir.

 Metin içinde kaynak gösterilirken, alıntılanan ifadeden sonra parantez içinde yazarın/yazarların soyadı, eserin tarihi yazılır ve parantez kapatılır. Örnek: Alıntılanan metin tek yazarlı ise (Terazzi, 2021) şeklinde gösterilir. Alıntılanan metin iki yazarlı ise (Altın ve Karames, 2001) şeklinde gösterilir. Alıntılanan metin ikiden fazla yazarlı ise (Alaten ve ark, 2020) şeklinde gösterilir.

Alıntılama yapılırken aynı düşünceyi birden fazla yazar belirtmişse, yılı küçük olan yazarın çalışması ilk sıraya koyulur, yazarlar arası noktalı virgülle (;) ayrılır. Örnek: Alıntılanma yapılan metin (Azarten, 2011; Altın ve Karames, 2001; Zortaş ve ark, 2011).

Kaynağın başta belirtilmesi durumunda yazarın soyadı yazılır parantez içinde alıntılama yapılan yıl belirtilir. Örnek: Azerioğlu ve ark (1995) alıntılanan metin şeklinde olmalıdır.

YÖNTEM

Araştırma Grubu (Evren-Örneklem)

Örneklem büyüklüğünün tespit edilmesi için Power analizi yapılması önerilmektedir. Calibri yazı karakterinde 12 punto, 1,5 satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. İlk satır 1 cm içerden olmalı. Alt başlıklar 2 cm içeriden başlamalı. Çalışmanın etik kurul onayının nereden alındığı, sayı ve tarihi belirtilmelidir. Etik Kurul Belgesinin aslının, dergipark üzerinden makale gönderimi sırasında sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul alınmayan çalışmalar, değerlendirilme sürecine alınmadan reddedilecektir. Materyal ve yöntem bölümü alttaki başlıklara göre düzenlenmeli.

Veri Toplama Araçları;

 Evren ve Örneklem

Veri toplama araçları

Verilen analizi

 

 

 BULGULAR

Tablo başlığı Calibri karakterinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalı, tablo başlığından sonra 6nk boşluk bırakılmalı. Tablolar APA stiline uygun verilmeli. Dikey çizgiler kullanılmamalı ve gözü yormamalı. Tablo başlığı, sayısı ile koyu karakterde belirtilmelidir. Tablo başlığının sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Tablonun sayfaya sığmadığı durumlarda tablo uygun bir yerden bölünerek diğer sayfadan devam etmeli, sayfa başına “Tablo 2’nin devamı” başlığı koyulmalı. Tablo açıklamaları da Calibri karakterinde 11 punto büyüklüğünde olmalı.

TARTIŞMA

Çalışmada elde edilen bulguların literatür ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir. Literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir. Bu bölümde bulguların ne anlama geldiğinden ve çalışmanın zayıf veya güçlü yönleri belir­tilerek bunların sınırlarından bahsedilmelidir. Çalışmadan elde edilen sonuçların günlük pra­tikte ne anlama geldiği, açıklanamayan sorular, gerektiğinde yeni varsayımlar belirtilmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve geleceğe dönük öneriler kısaca belirtilmelidir.

 

 

KAYNAKLAR

Kaynaklar APA-6 formatında, alfabetik sıralı olarak sıralanmalı (numaralandırma yapılmamalı),  Calibri 10 punto karakteride yazılmalı, Kaynaklar arasında paragraftan sonra 6nk boşluk eklenmelidir. Kaynağın varsa DOI numarası kaynakçanın sonunda belirtilmeli.

Kaynaklar listesi, her bir çalışmanın ilk yazarın soyadının baş harfine göre alfabetik olarak sıralanır ve numaralandırılır.

Kaynaklar kısmında, aynı yazarın birden fazla makalesi varsa, yayın yılına göre en eski olandan başlanarak en yeni olana göre sıralanır.

Aynı yazarın aynı yılda yayımlanan, birden fazla yayını kullanılıyorsa (ya da aynı yazarlar grubu aynı sıralama ile bulunuyorsa), makale adlarının baş harflerine göre alfabetik sıralama yapılmalı ve her bir yılın yanına harf eklenmelidir.

Kaynaklar kısmında, yazarın hem tek yazarlı yayınları hem de birden çok yazarlı yayınları kullanılıyorsa, tek yazarlı olduğu yayın başa konulmalıdır.

İlk yazar aynı, ikinci ve üçüncü yazarlar farklı ise, ikinci yazarlardan adı alfabetik sıralamada önce gelen kaynak başa konulmalıdır. İkinci yazarların da isimleri aynı ise üçüncü yazarlara göre sıralama yapılmalıdır.

 

APA stiline ulaşmak için;

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations


Örnek Kaynak Gösterimleri

Makaleden kaynak gösterimi:

Kaplancı, A.B., Prestol, Z., & Zorbek, C. (2008). Pandemi ve ötesi. Sports Education Trend Journal, 86(1), 160-172.

Altın, M.T., & Swestlana, A. (2016). Pandemi ve ötesi. Sports Education Trend Journal, 86(1), 160-172.

Kaynak bildiriden alınmış ise:

Torbek, C., Tertip, A., Urden, M. (2024). “Standardize Sorunları ve Toplum” 2. İstatistiksel Bakış Kongresi, Konya.

Kaynak tezden alınmış ise:

Lepiska, T.(2024) Spor kültüründe aile ve toplumun rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.


Kitaptan kaynak gösterimi:

Altın, M. (2018) Kondisyonerlik, Ergün Yayınevi, 1. Baskı, İzmir.

Editörlü kitaptan kaynak gösterimi:

Altın , M. (2018). Kondisyonerlik MT Somuncu, Ergün Yayınevi, 1. Baskı, İzmir.

Çeviri Kitap:

Karazer (2021). Baskıcı Aile Sendromları. (1. baskı). (Demircaz AT, Çev.) Zertel Yayınevi, Tokat.

Web Belgesi, Web Sayfası ya da Raporu:

Terbiyeli C.A., Toplu B.N. (2022) Teknoloji kullanımı ve dikkat edilmesi gerekli hususlar. 01.02.2024 , http:// www.teknolojidunyasindanhaberler/dokuman.html

 

Loading...